Kunst, creativiteit en samenleving

In de laatste decennia zijn de economie en de kunsten steeds dichter bij elkaar gekomen. In het debat rond creatieve steden, creatieve industrie en cultureel ondernemerschap zijn met name de economische impact van kunst en creativiteit en de economische factoren die inspelen op kunst en creativiteit belicht. Hierbij is weinig aandacht geweest voor het esthetische en ethische karakter van culturele en creatieve producten en voor de maatschappelijke processen die praktijk van creatieve industrie en culturele ondernemers beïnvloeden. Zeker nu creatieve ondernemers, denk aan designer Daan Roosegaarde, steeds vaker naar voren worden geschoven als dé vormgevers van onze samenleving, is het van groot belang te reflecteren op de commerciële, sociale, en culturele en ethische principes achter ideeën en ontwerpen. Hiervoor is meer interactie tussen makers, critici, en onderzoekers nodig.

De groep ‘Burgerschap en kunst’ zal zich bezighouden met de relatie tussen maatschappelijke processen en de inhoudelijke ontwikkeling van culturele en creatieve sectoren in Nederland. We onderzoeken de relatie tussen de inhoud van de producten, het discours rond creatie en receptie en de (economische) context waarin deze tot stand komen. Via twee stappen integreren we geesteswetenschappelijke en sociaal-wetenschappelijke perspectieven in het huidige debat rond creatieve industrie en de culturele sector.

Aan de ene kant doen we één stap terug om het blikveld te verbreden: in welke bredere maatschappelijke processen zijn creatieve industrie en de culturele sector ingebed? Voorbeelden kunnen zijn technologische ontwikkeling, zoals digitalisering van productie, receptie en consumptie, sociale processen, zoals veranderingen in sociale (on)gelijkheid en invulling van burgerschap, en economische processen, zoals globalisering .

Anderzijds doen we stap vooruit en kijken we naar de praktijk van de creatieve industrie en culturele sector. Hoe beïnvloeden bovengenoemde maatschappelijke veranderingen de inhoudelijke praktijk van het creëren, maken, distribueren en consumeren? We identificeren trends in de esthetische en ethische kant van culturele en creatieve producten en diensten, zoals stijl, vorm en genre, met bijzondere aandacht voor culturele projecten of producten die maatschappelijke kwesties aankaarten.

De probleemstellingen zijn breed geformuleerd, maar zullen na een inventarisatie worden toegespitsts op een aantal casussen. We zullen eerst onderzoeken welke maatschappelijke processen centraal staan in het discours in de culturele sector, de creatieve industrie, en de academische wereld. Nederlandse en Vlaamse kunstenaars, creatieve ondernemers, en academische en niet-academische experts zullen vervolgens worden uitgenodigd om tijdens seminars gezamenlijk interessante casussen te identificeren. We streven daarbij naar een multidisciplinair perspectief op de kwesties die worden onderzocht. Deze zullen tijdens workshops verder worden uitgewerkt. Concreet werken we de komende jaren aan:

  • een netwerk van economen, sociologen, kunstcritici, kunsthistorici, en academies (kunst en toegepaste kunst);
  • een visualisatie maken van historische en actuele trends in esthetische en ethische principes in de creatieve industrie en de culturele sector;
  • een publiek dossier in samenwerking met journalisten.

Share this Post

vizierwebsiteKunst, creativiteit en samenleving