Economie en de Kunsten

Tussen de economie en de kunsten lijkt een eeuwige spanning te bestaan. Toch zijn de twee de afgelopen decennia naar elkaar toe gegroeid. Voor kunstenaars is het steeds acceptabeler om zich ‘op de markt te begeven’. En contemporaine kunstenaars flirten, spelen met, en maken kunst over die kunstmarkt en de waarde van kunst. Aan de andere kant staan de kunsten en de creatieve industrie centraal in beleidsplannen voor het stimuleren van werkgelegenheid, stedelijke ontwikkeling en economische groei.

In het huidige debat staan vooral de toepassing van de economische theorie en de economische ‘impact’ van de kunst en cultuur centraal. Dat uit zich onder meer in de drang om de cultuur meetbaar te maken. Dat vinden wij niet bij voorbaat onwenselijk, maar we maken ons wel zorgen of de economische bril een volledig beeld geeft van die kunsten. Om tegenwicht te bieden op de drang tot kwantificeren, stellen wij als ambitie om een cultureeleconomische bril te ontwikkelen waarbij de waardering van kunst op zowel economische als culturele gronden berust. Het doel is niet om zoveel mogelijk waarden op te sommen, maar om deze (a) in relatie te brengen met een casus en (b) direct in overweging te nemen hoe deze waarden meetbaar zijn dan wel gecommuniceerd kunnen worden. Daartoe dient de vraag: welk doel dient (uw) kunst?

Een tweede punt dat we verder willen onderzoeken is het toepassen van inzichten uit de kunsten op de economie. De volgende onderwerpen verdienen de aandacht:

  1. Kunst als maatschappij- en marktkritiek
  2. Kunst als motor van creatief denken, omdenken, anders denken.
  3. De culturele verbeelding van de economie.

Gezien het verkennende karakter van de bovengenoemde problemen willen we ons vooral richten op casussen. Dus kunnen we een casus pakken die dient als voorbeeld welke economische en culturele waarden kunst heeft.

Voor de culturele verbeelding van de economie willen we eerst een inventarisatie maken om in te schatten hoeveel dit plaatsvindt. Daarna leent dit zich natuurlijk mooi voor een praktische sessie waarin een kunstwerk/film wordt geanalyseerd voor de verbeelding van de markt of de economie die daarin naar voren komt. Het werk van Lanham in ‘Economists of Attention’ is daar een mooi voorbeeld van.

Share this Post

vizierwebsiteEconomie en de Kunsten