Creativiteit en ondernemerschap

Inleiding

Culturele en creatieve organisaties vormen een belangrijk onderdeel van de creatieve en kennisintensieve economieën. Door de groeiende nadruk op innovatie en economische prestaties ontstaan er steeds meer knelpunten binnen de culturele en creatieve sectoren. Zo vertonen creatieve bedrijven een hoog drop-out percentage, verloopt toegang tot financiering voor organisaties in zowel culturele als creatieve sectoren moeizaam en blijven groeiniveaus laag. Ondanks de hoeveelheid beleidsaandacht voor onderzoek naar met name de creatieve sectoren, heerst er een grote nood aan kennisontwikkeling middels praktijkgericht onderzoek naar de organisatiedynamiek van culturele en creatieve bedrijven.
Derhalve, zal de denktank met behulp van interdisciplinair onderzoek initieren en discussies voeren over de vier onderzoeksgebieden die wij momenteel het meest interessant vinden: bedrijfsmodellen, strategievorming, groei en samenwerking. Hieronder wordt per onderzoeksgebied aangegeven welke vragen en discussiepunten volgens Vizier prioriteit hebben:

Bedrijfsmodellen

Vizier doet onderzoek naar innovatieve bedrijfsmodellen voor de creatieve industrie en strategievorming vanuit interdisciplinaire aanpak.Er is een dubbel probleem met betrekking tot de waardecreatie in de culturele en creatieve sectoren. Aan de ene kant, zijn de bestaande bedrijfsmodellen over het algemeen een product van economen en bedrijfskundigen terwijl een louter economisch perspectief onvoldoende recht doet aan de typen waardecreatie die uit creatieve processen, producten en diensten voortvloeien. Aan de andere kant, is er een grote behoefte aan nieuwe bedrijfsmodellen voor creatieven om de eerder genoemde knelpunten te overwinnen.

  • In hoeverre kan het creatieve proces zelf ook een verdienmodel zijn?

 Strategievorming

Zowel creatief als opdrachtgever hebben er belang bij om de achtergrond van het probleem te onderzoeken voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht. De probleemarticulatie of vraagarticulatie is essentieel in het ondervangen van het “nobody knows principe. Dat probleem kan deels opgelost worden door eventueel gebrek aan kennis over elkaar context, zowel van opdrachtgever als de artistieke kant, aan te vullen. Belangrijk is dat elkaars “taal” gesproken wordt, en er aandacht is voor de cultur en dominante logica’s. Daarnaast zien wij de noodzaak om strategischere keuzes te maken in de selectie van samenwerkingspartners.

Groei

De dominante perceptie van groei is gebasserd op kwantitatiteit en omvang, waardoor inhoudelijke en kwalitatieve groei op de achtergrond raakt. Echter, veel creatieve bedrijven willen groeien op inhoud en kunde en niet per definitie (ook) in omvang. Vizier wil daarom aandacht geven aan de vraag hoe creatieve bedrijven (willen en kunnen) groeien op zowel kwantitatief als kwalitatief niveau. Daarnaast stellen wij ons de vraag wat de problemen zijn die hun ambities hinderen. In het bijzonder is er aandacht voor start-ups, omdat daar de meeste gevaren en kansen liggen.

Creatieve samenwerkingsverbanden

Wat zijn de succes en faalfactoren van interdisciplinaire samenwerking in, tussen en met creatieve sectoren? Veel kleine mkb’ers werken projectmatig zeer effectief samen, maar richten zich vooral op inhoud. Hoe krijgen deze groepen mkb’ers een langere adem om de opgedane kennis op een ander terrein/andere sector succesvol in te zetten?

Title

vizierwebsiteCreativiteit en ondernemerschap